MAKSEKESKUS AS UN MAKSEKESKUS AS LATVIJAS FILIĀLES LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Spēkā no 25.03.2024

1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS
1.1. Turpmāk minētajiem terminiem Līgumā ir šāda nozīme:

Digitālais paraksts ir kods, kas ietver unikālu veikala ID, publisko un slepeno atslēgu un ir
paredzēts Puses identificēšanai, un ziņojuma
apstiprināšanai, kas tiek ģenerēts saskaņā ar Tehniskajās
vadlīnijās noteiktajām prasībām.
Īpašie noteikumi ir Līguma īpašie noteikumi un nosacījumi.
Cenrādis ir Maksekeskus cenu saraksts, kas pieejams Maksekeskus tīmekļa vietnē https://makecommerce.lv/cenradis vai Līguma pielikumā.
Tīmekļa vietne ir tirgotāja jebkura virtuālā vide.
Preču zīme ir teksta un/vai grafisks Maksekeskus / MakeCommerce simbols, kura izmantošanas tiesības Maksekeskus piešķir tirgotājam, pamatojoties uz Līgumu (t. i., neekskluzīvu licenci).
Tirgotājs ir Līguma 1.1.2. punktā norādītā persona vai personas.
Tirgotāja portāls ir portāls uzņēmuma Maksekeskus vidē, kas ir paredzēts tirgotājam un kur tirgotājs var izpildīt Maksekeskus iespējotās procedūras.
Tirgotāja pārstāvis ir tirgotāja kontaktpersona, faktiskais īpašnieks, vadības struktūras loceklis, pārstāvis vai cita persona, kuras personas datus Tirgotājs ir iesniedzis Maksekeskus un kurš nav Maksātājs.
Kredītkarte ir Visa, MasterCard vai Maestro debetkarte vai kredītkarte.
Konfidenciāla informācija ir Līguma 11. punktā norādītā informācija.
Kontaktpersona ir persona, kuru norīkojusi Līguma Puse, un kurai ir vietnē Līgumā minētās tiesības un pienākumi.
Līgums ir vienošanās par pakalpojumu sniegšanu kopā ar Vispārīgajiem noteikumiem gan esošajiem, gan tiem, kas tiks noslēgti nākotnē.
Papildpakalpojumi ir papildu pakalpojumi, ko Maksekeskus sniedz tirgotājam papildus galvenajam līgumā minētajam pakalpojumam. Papildpakalpojumu saraksts un nosacījumi ir norādīti Maksekeskus tīmekļa vietnē https://makecommerce.lv/.
Faktoringa uzņēmums ir Faktoringa pakalpojumu sniedzējs(i), kas publicēts(i) Tīmekļa vietnē.
Faktoringa pakalpojums ir finanšu pakalpojums, ko sniedz Faktoringa uzņēmums.
Maksājumu vide ir Maksekeskus tiešsaistes vide https://payment.maksekeskus.ee.
Maksekeskus ir Līguma 1.1.1. punktā norādītā persona.
Maksekeskus tīmekļa vietne ir Maksekeskus tīmekļa vietne adresē www.makecommerce.lv
Norēķinu veids ir norēķinu veids maksājuma vidē, kur maksātājs var samaksāt darījuma summu.
Maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas maksā darījuma summu.
Maksātāja bankas konts ir konts, no kura maksātājs ir samaksājis darījuma summu.
Bankas saite bank link maksājumu gadījumā ir teksta un/vai grafiskie simboli, un tehniskā integrācija ar lietojumprogrammu saskarni, ko izmanto bankas un ar kuru starpniecību maksātājs tiek novirzīts uz maksātāja bankas kontu internetbankā.
Darba diena ir kalendārā diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai Latvijas Republikas tiesību aktos noteikta svētku diena.
Galvenais lietotājs ir tirgotāja pilnvarotā pārstāvja iecelta persona, kurai ir maksimālās lietotāja tiesības šajā tirgotāja portālā;
Puse ir Maksekeskus un/vai tirgotājs katrs atsevišķi.
Puses ir Maksekeskus un tirgotājs abi kopā.
Galvenais pakalpojums ir pakalpojums, ko Maksekeskus sniedz tirgotājam un saskaņā ar kuru tirgotājs pilnvaro uzņēmumu Maksekeskus saņemt darījuma summu, ko atbilstoši Līgumā paredzētajiem noteikumiem Maksekeskus pārsūta tirgotājam tā vārdā. Pakalpojuma saturs ir sīki aprakstīts 3. punktā.
Privātā atslēga ir simbolu secība, ar kuriem Puses apmainās, izmantojot tirgotāja portālu, un ko attiecīgā Puse izmanto, lai autentificētu otras Puses ģenerēto digitālo parakstu. Katrai tirgotāja tīmekļa vietnei tiek piešķirta atšķirīga privātā atslēga.
Ziņojums ir dati, ar kuriem Puses apmainās atbilstoši Tehniskajās vadlīnijās noteiktajām prasībām, izmantojot savas informācijas sistēmas.
Atmaksas rīkojums ir darījuma rīkojums, ko tirgotājs nosūta uzņēmumam Maksekeskus, lai pilnībā vai daļēji atmaksātu darījuma summu, ko maksātājs samaksājis tirgotājam.
Maksa ir Maksekeskus maksa, ko tirgotājs maksā Maksekeskus par pakalpojuma sniegšanu.
VDAR ir Vispārīgā datu aizsardzības regula, (ES) 2016/679.
Preces ir produkts vai pakalpojums, ko maksātājs iegādājas no tirgotāja, samaksājot pārdošanas cenu ar Maksekeskus starpniecību.
Paziņošanas kanāls ir informācijas kanāls pakalpojumu tehniskajiem un uzturēšanas darbiem, izvietots adresē status.maksekeskus.ee
Pakalpojums ir galvenais pakalpojums un papildpakalpojums kopā vai atsevišķi.
Pārdošanas cena ir preču cenas.
Darījums ir Maksātāja veikta samaksa par precēm vai pakalpojumiem ar Maksekeskus starpniecību vai citā Maksekeskus atļautā kārtībā.
Darījuma apstiprinājums ir ziņojums, ko Maksekeskus nosūta tirgotājam un kam jāatbilst Tehniskajās vadlīnijās noteiktajām prasībām.
Darījuma rīkojums ir ziņojums, ko tirgotājs nosūta Maksekeskus un kam jāatbilst Tehniskajās vadlīnijās noteiktajām prasībām.
Darījuma summa ir summa, ko maksātājs maksā Maksekeskus bankas kontā un kuru Maksekeskus pārsūta uz tirgotāja bankas kontu atbilstoši Līgumā paredzētajiem noteikumiem.
Tehniskās vadlīnijas ir Maksekeskus noteiktu vadlīniju kopums, kas ir pieejams adresē https://developer.makecommerce.net
Darba diena ir kalendārā diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai Igaunijas Republikas tiesību aktos noteikta svētku diena
Pilnvarojums ir pilnvarojums, ko saskaņā ar Līgumu tirgotājs sniedz Maksekeskus un ar kuru tirgotājs pilnvaro Maksekeskus tirgotāja vārdā pieņemt no maksātāja maksājuma summu, izmantojot Maksekeskus piedāvāto un izvēlēto maksājuma veidu.
Personas dati ir maksātāja un/vai tirgotāja pārstāvja personas dati.
Vispārīgie noteikumi ir šie Maksekeskus vispārīgie noteikumi,kas ir pieejami Maksekeskus tīmekļa vietnē un ko piemēro visiem pakalpojumiem, kurus Maksekeskus sniedz tirgotājam.

1.2. Ja kāda termina nozīme Līguma konkrētā punktā ir paplašināta, precizēta vai mainīta,
terminu interpretē kopā ar attiecīgā punkta specifikācijām.
1.3. Ja vien no konteksta neizriet citādi, vārdiem, kas Vispārīgajos noteikumos ir lietoti vienskaitlī, ir arī daudzskaitļa nozīme un otrādi, un vārdi, kas apzīmē personu, attiecas gan uz juridiskām, gan fiziskām personām.

2. PILNVAROJUMS

2.1. Priekšnoteikums pakalpojuma sniegšanai ir pilnvarojums, ko tirgotājs sniedz uzņēmumam Maksekeskus. Tirgotājs garantē un apliecina, ka tam ir zināms, ka, lai pienācīgi sniegtu pakalpojumu, uzņēmumam Maksekeskus vienmēr ir jābūt spēkā esošam pilnvarojumam.
2.2. Pilnvarojums tiek izdots, pusēm parakstot Līgumu, un Tirgotājs neizsniedz atsevišķu pilnvarojumu Maksekeskus, ja vien Maksekeskus šai nolūkā ir iesniedzis Tirgotājam pieprasījumu, kura gadījumā Tirgotājs apņemas ne vēlāk kā trīs (3) darba dienu laikā izsniegt rakstisku pilnvarojuma vēstuli, kurā ir iekļauts Maksekeskus pilnvarojums.
2.3. Ja tirgotājs atsauc Maksekeskus izsniegto pilnvarojumu, uzņēmumam Maksekeskus ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Līgumu.

3. PAKALPOJUMA SATURS

3.1. Galvenais pakalpojums
3.1.1. Maksekeskus sniedz tirgotājam šādu galveno pakalpojumu: darījumu summu iekasēšana no maksātājiem, pamatojoties uz tirgotāja pilnvarojumu, un to pārsūtīšana tirgotājam.
3.1.2. Galvenā pakalpojuma detalizēts apraksts:
(1) tirgotājs nosūta darījuma rīkojumu uz maksājumu vidi;
(2) maksātājs samaksā darījuma summu;
(3) Maksekeskus nosūta darījuma apstiprinājumu uz tīmekļa vietni;
(4) ja nepieciešams, tirgotājs maksājumu vidē nosūta atmaksas rīkojumu (tostarp vairākus atmaksas rīkojumus vienam darījumam);
(5) atbilstoši darījumu rīkojumiem Maksekeskus nosūta maksājumus uz tirgotāja bankas kontu un saskaņā ar atmaksas rīkojumiem pēc Līgumā norādītā ieskaita izdarīšanas atmaksā līdzekļus maksātāja bankas kontā.
3.1.3. Tirgotājam, kurš kā vienu no maksāšanas metodēm ir izvēlējies faktoringa pakalpojumu, ko nodrošina faktoringa uzņēmums, piemēro šo Vispārīgo noteikumu punktu. Faktoringa pakalpojuma sniegšanas gadījumā maksātājs ir faktoringa uzņēmums. Puses uzskata, ka tirgotājs piešķir faktoringa uzņēmumam bez tiesībām izmantot atlikušās pārdošanas cenas prasības pret maksātāju, kas izriet no Pārdošanas līguma un atbilst faktoringa uzņēmuma izvirzītajiem nosacījumiem. Prasījuma piešķiršana uzskatāma par notikušu no faktoringa uzņēmuma samaksātās pārdošanas cenas saņemšanas Maksekeskus bankas kontā. Faktoringa uzņēmums paziņo debitoram par prasījuma piešķiršanu.
3.2. Norēķinu veidu nodrošinātāji
3.2.1 Tirgotājs apzinās un piekrīt, ka kredītiestādēm, ar kuru starpniecību tiek veikti maksājumi, izmantojot norēķinu veidu, ir noteikti papildu obligātajam norēķinu veidam specifiski ierobežojumi un nosacījumi.
3.2.2 Tirgotājs arī apzinās un piekrīt, ka konkrētā norēķinu veida prečzīmes pieder kredītiestādei, kas piedāvā šādu norēķinu veidu, savukārt Visa un Mastercard prečzīmes attiecīgi pieder Visa un Mastercard. Tirgotājs apņemas ievērot prečzīmju īpašnieku prasības attiecībā uz viņu prečzīmes izmantošanu.
3.2.3. Karšu maksājumu izmantošanas gadījumā tiek piemērotas arī karšu organizāciju Visa un MasterCard noteikumu prasības, un, ja tās neatbilst Līgumam, šīm prasībām ir priekšroka. Maksekeskus var pieprasīt, un tirgotājam ir jāizpilda šāds pieprasījums, lai koriģētu tīmekļa vietnē sniegto informāciju un/vai tirgotāja politiku un/vai procedūras attiecībā uz maksājumu karšu pieņemšanu.
3.2.4. Maksājumu karšu darījumu pieņemšanu nodrošina Maksekeskus sadarbības partneri (pakalpojumu sniedzēji): Luminor Bank AS (reģ.nr. 11315936, adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunija, e-pasts: info@luminor.ee). Ja Luminor Bank AS sniedz darījumu pieņemšanas pakalpojumu, tiek piemēroti Luminor Vispārīgie noteikumi, kas pieejami tīmekļa vietnē www.luminor.lv. Lai sniegtu karšu darījumu pieņemšanas pakalpojumu, Maksekeskus ir jābūt spēkā esošam līgumam ar pakalpojumu sniedzēju.
3.3. Papildpakalpojumi
3.3.1. Maksekeskus nodrošina Tirgotājam Tirgotāja pasūtīto papildpakalpojumu saskaņā ar šāda papildpakalpojuma noteikumiem un nosacījumiem. Ja papildpakalpojumu piedāvā Maksekeskus sadarbības partneris, tad uz jebkuru papildpakalpojumu attiecas sadarbības partnera noteikumi un nosacījumi.
3.3.2. Papildpakalpojumu saraksts un nosacījumi ir norādīti Maksekeskus tīmekļa vietnē.
3.3.3. Lai pasūtītu papildpakalpojumu, Tirgotājam jāsāk izmantot pieprasītais papildpakalpojums. Pēc tā tiek uzskatīts, ka starp Pusēm ir noslēgts līgums par apstiprinātā papildpakalpojuma sniegšanu. Minētais līgums ir spēkā līdz tā atcelšanai. Puse var lauzt minēto līgumu, par to brīdinot otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš Vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā.

4. PRASĪBAS GALVENĀ PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI UN IZMANTOŠANAI

4.1. Tirgotājs tīmekļa vietnē rada iespēju maksātājam ieiet maksājumu vidē. Tirgotājs garantē un apliecina, ka tam ir zināms, ka Maksekeskus var nodrošināt galveno pakalpojumu vienīgi ar nosacījumu un gadījumā, ja maksātājam ir iespēja ieiet maksājumu vidē caur tīmekļa vietni.
4.2. Tirgotājam ir pienākums tīmekļa vietnē paziņot maksātājam, ka Maksekeskus ir sadarbības partneris, ko maksātājs ir izvēlējies darījuma summas samaksai. Tirgotājam ir tiesības atklāt plašāku informāciju par Maksekeskus, iepriekš saskaņojot informācijas saturu ar Maksekeskus tādā veidā, kas ir vismaz reproducējams rakstveidā.
4.3. Visiem ziņojumiem Pušu starpā jāatbilst Tehniskajās vadlīnijās noteiktajām prasībām. Pusēm ir pienākums pārbaudīt ziņojuma precizitāti atbilstoši Tehnisko vadlīniju specifikācijām.
4.4. Privātā atslēga
4.4.1. Tirgotājs saņem privāto atslēgu no tirgotāja portāla.
4.4.2. Pusēm ir pienākums neizpaust privāto atslēgu trešām pusēm. Ja privātā atslēga ir, varētu būt vai var tikt izpausta trešai pusei, Pusei ir pienākums nekavējoties paziņot par to otrai Pusei un pārtraukt sūtīt un pieņemt ziņojumus. Par trešām pusēm nav uzskatāmi tirgotāja tehniskie partneri, kas sniedz tirgotājam ar e-komerciju saistītus pakalpojumus un kam ir saistoša prasība saglabāt konfidenciālu informāciju.
4.5. Tirgotāja portāls
4.5.1. Maksekeskus dara pieejamu tirgotājam informāciju par visām detaļām attiecībā uz darījumiem, kas ir veikti, izmantojot Maksekeskus API un tirgotāja portālu, kas cita starpā iekļauj informāciju par katra maksātāja samaksāto darījuma summu, par katra darījuma komisiju, tirgotājam nosūtītajām summām, ikmēneša maksām utt., bet kredītkaršu maksājumu gadījumā – arī daļēju tās kartes numuru, no kuras maksātājs ir samaksājis darījuma summu.
4.5.2. Tirgotājs savā reģistrācijas pieteikumā norāda privātpersonu, kurai Maksekeskus izveido piekļuvi tirgotāja portālam pēc līguma parakstīšanas, nosūtot aktivizācijas saiti uz galvenā lietotāja e-pasta adresi.
4.5.3. Pēc savas piekļuves aktivizācijas tikai galvenajam lietotājam ir tiesības piešķirt papildu lietotājiem piekļuvi tirgotāja portālam un dzēst lietotāju piekļuves tiesības.
4.5.4. Piekļuve tirgotāja portālam tiek nodrošināta, pamatojoties uz e-pasta adresi. Tirgotājs apņemas nodrošināt un būt atbildīgs par to, ka tikai tirgotāja pilnvarotajām personām ir piekļuve tirgotāja portālam, kā arī nodrošināt lietotāju un galvenā lietotāja e-pasta adrešu drošību.
4.5.5. Lai aizstātu galveno lietotāju, tirgotājam ir jāiesniedz Maksekeskus atbilstošs tirgotāja likumīgā pārstāvja parakstīts pieteikums, kas, cita starpā, ietver pieteikumu izbeigt galvenā lietotāja piekļuves tiesības tirgotāja portālam un jaunā galvenā lietotāja vārdu un e-pasta adresi. Maksekeskus apstrādā tirgotāja pieteikumu 2 (divu) darba dienu laikā. Galvenā lietotāja aizstāšana nepārtrauc iepriekšējā galvenā lietotāja piešķirtās piekļuves tiesības citiem lietotājiem.

4.6. Maksekeskus ziņo tirgotājam par visiem tam zināmajiem pašreizējiem šķēršļiem pakalpojuma sniegšanai un to novēršanas termiņu. Maksekeskus nosūta iepriekšminētos paziņojumus kontaktpersonām, par kurām tirgotājs ir informējis uzņēmumu Maksekeskus.
4.7. Maksekeskus ir tiesības veikt plānotos un ārkārtas remonta un uzturēšanas darbus, kas ir nepieciešami pakalpojuma sniegšanai. Maksekeskus veic plānotos remonta un uzturēšanas darbus no plkst. 01.00 līdz 04.00 naktī. Ja ir iespējams, Maksekeskus septiņas (7) darba dienas iepriekš informē tirgotāju par darbiem, kuru veikšana plānota citā laikā.

5. KARŠU MAKSĀJUMI, TERMINĀĻA IZMANTOŠANA

5.1. Šo Vispārīgo noteikumu ‎5. punktu piemēro tirgotājam, kas izmanto Visa/Mastercard norēķinu veidus, tostarp tirgotājam, kas ir pasūtījis termināli ar Maksekeskus starpniecību vai izmanto POS telefonā.
5.2. Definīcijas:
(1) Administrators ir Lietotājs, kam Tirgotājs ir atļāvis administrēt Lietotāja tiesības izmantot Tirgotāju portālu.
(2) Iesniegums ir tirgotāja iesniegums Maksekeskus noteiktajā formā, lai norēķinu veidiem pievienotu karšu pieņemšanas pakalpojumu (tiešsaistē un/vai izmantojot termināli un/vai izmantojot POS telefonā).
(3) Pilnvarojums ir process, kura ietvaros tirgotājs pieprasa kartes izdevējam atļaut darījumu.
(4) POS darījums ir maksājums tirgotājam par precēm, izmantojot karti tirdzniecības vietā ar termināļa starpniecību vai ar POS telefonā.
(5) Karte ir Visa (piemēram, Visa Classic, Visa Electron) vai MasterCard (piemēram, MasterCard, Maestro) izveidotās, pārvaldītās vai citādi kontrolētās sistēmas maksājumu karte, ko izmanto darījuma veikšanai.
(6) Terminālis ir elektroniska ierīce (piemēram, POS terminālis), ar kuras starpniecību tiek veikts POS darījums.
(7) Karšu pieņemšanas pakalpojums ir Visa vai MasterCard izveidotās, pārvaldītās vai citādi kontrolētās sistēmas maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojums, ko Maksekeskus sniedz tirgotājam darījumu veikšanai.
(8) Kartes lietotājs ir fiziska persona, kuras vārds ir norādīts kartē un kurai ir vienošanās ar kartes izdevēju par kartes lietošanu, vai kura ir citādi pilnvarota veikt darījumus ar karti.
(9) Dienas noslēguma procedūra ir darbības, kas jāveic tirgotājam, lai apkopotu informāciju, kura saistīta ar tirdzniecības vietā dienas laikā veiktajiem pilnvarojumiem.
(10) Tirdzniecības vieta ir iesniegumā norādītā tirgotāja tirdzniecības vieta, kurā tiek veikti darījumi.
(11) Uzstādītājs ir persona, kas saskaņā ar Maksekeskus noslēgto līgumu piegādā Termināli tirgotājam, uzstāda vai veic Termināļa lietošanas uzsākšanai nepieciešamās darbības tirdzniecības vietā, apkalpo Termināli un pieņem Termināli atpakaļ no tirgotāja. Tirgotājs var pats veikt visas Termināļa lietošanas uzsākšanai nepieciešamās darbības.
(12) Karšu organizācijas noteikumi ir i) attiecībā uz darījumiem ar Visa izveidotās, pārvaldītās vai citādi kontrolētās sistēmas kartēm – normatīvie akti un citi Visa izdotie vai apstiprinātie dokumenti (piemēram, Visa Europe Limited statūti, Visa Europe Limited darbības noteikumi); un ii) attiecībā uz darījumiem ar MasterCard izveidotās, pārvaldītās vai citādi kontrolētās sistēmas kartēm – normatīvie akti un citi MasterCard izdotie vai apstiprinātie dokumenti (piemēram, MasterCard International Incorporated nolikums, MasterCard noteikumi, Maestro globālie noteikumi).
(13) Primārie dokumenti ir dokumenti, kas apliecina kartes lietotāja identifikāciju un līdzdalību konkrēta POS darījuma veikšanā (piemēram, POS darījuma kvīts, kases aparāta kvīts), un citi dokumenti, kas saistīti ar POS darījumu.
(14) Termināļa eksplutācijas rokasgrāmata ir uzstādītāja noteikumi, kas ir saistoši tirgotājam attiecībā uz termināļa izmantošanu, kuru tirgotājs saņem no uzstādītāja saskaņā ar Līgumu.
(15) POS telefonā ir MakeCommerce POS lietotne telefonā, kas paredzēta maksājumu karšu pieņemšanai, kas instalēta tirgotāja ierīcē.
(16) Tirgotāja akreditācijas dati – informācija paroles iestatīšanai, lai piekļūtu POS telefonā, ko Maksekeskus nosūta uz tirgotāja e-pasta adresi.
(17) Parole – parole, ko tirgotājs iestatījis MakeCommerce POS lietotnē, kas ļauj piekļūt MakeCommerce POS lietotnei.
(18) Tirgotāja ierīce – jebkura tirgotāja ierīce, kas ir reģistrēta POS telefonā pakalpojuma lietošanai, izmantojot tirgotāja akreditācijas datus.

5.3. Pieteikšanās, piegāde un Termināļa lietošana
5.3.1. Tirgotājs iesniedz Maksekeskus atsevišķu iesniegumu par katru tirdzniecības vietu un katru tīmekļa vietni.
5.3.2. Maksekeskus nodrošina, ka uzstādītājs piegādā tirgotājam iesniegumā norādītos termināļus (pilnībā iestatītus, darba kārtībā un aizzīmogotus) tirdzniecības vietā, iesniegumā norādītajā daudzumā, un 5 (piecu) darbdienu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas nodrošina tirgotājam Termināļa ekspluatācijas rokasgrāmatu, kā arī garantē, ka ir izpildīti attiecīgo termināļu lietošanas priekšnosacījumi konkrētajā tirdzniecības vietā. Uzstādītājs organizē termināļa piegādi tirgotājam. Tirgotājs, pieņemot termināli, tostarp apstiprina, ka uzstādītājs ir piegādājis tirgotājam Termināļa ekspluatācijas rokasgrāmatu un ka tirgotājs ir iepazinies ar to un apņemas to ievērot.
5.3.3. Tirgotājs sedz izdevumus, kas saistīti ar termināļa uzstādīšanu konkrētajā tirdzniecības vietā (piemēram, attiecīgo elektronisko sakaru tīklu un elektroinstalācijas pieslēgumu ierīkošanas izmaksas, aprīkojuma, ierīču un sīkrīku iegādes izmaksas, kas nepieciešamas termināļa pieslēgšanai elektronisko sakaru tīklam un to funkcionēšanai).
5.3.4. Tirdzniecības vieta var atrasties tikai Eiropas Savienībā.
5.3.5. Tirgotājs izmanto termināli karšu pieņemšanai tirdzniecības vietā saskaņā ar Termināļa ekspluatācijas rokasgrāmatu.
5.3.6. Tirgotājs nodrošina, ka terminālis tiek uzturēts pilnā iestatīšanas un darba kārtībā, ieskaitot plombas saglabāšanu. Ja terminālim vai tā marķējumam rodas bojājumi, tirgotājs nekavējoties ziņo uzstādītājam, zvanot uz kādu no attiecīgajā terminālī norādītajiem tālruņa numuriem.
5.3.7. Līguma darbības laikā tirgotājs var pārtraukt jebkura atsevišķa termināļa izmantošanu, par to paziņojot Maksekeskus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Tirgotājs attiecīgo termināli (pilnībā iestatītu, darba kārtībā un aizzīmogotu) piegādā uzstādītājam 3 (trīs) dienu laikā pēc attiecīgā termināļa lietošanas termiņa beigām.
5.3.8. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma termiņa beigām tirgotājs piegādā uzstādītājam visus tirgotāja rīcībā esošos termināļus (pilnībā iestatītus, darba kārtībā un aizzīmogotus).

5.4. POS telefonā lietošana
5.4.1. Lai izmantotu POS telefonā pakalpojumu, tirgotājs saņem e-pasta ziņojumu, kas satur unikālo saiti, lai piekļūtu paroles iestatīšanas modulim, iestata personīgo paroli; lejupielādē lietotni (ja vēl tas nav izdarīts pirms šīs darbības); atver lejupielādēto MakeCommerce POS lietotni, ievada savus tirgotāja akreditācijas datus un pieņem visas nepieciešamās atļaujas, kas jāiespējo darbam ar lietotni.
5.4.2. Pirmā parole tiek iestatīta, izmantojot Maksekeskus sniegto saiti. Tirgotājam jāiestata parole POS telefonā katrā tirgotāja ierīcē. Tirgotājs ir atbildīgs par paroles maiņu pēc Maksekeskus pieprasījuma un gadījumos, kad tirgotājam ir aizdomas par POS telefonā pakalpojuma nesankcionētu vai krāpniecisku izmantošanu.
5.4.3. Tirgotāja ierīcei jābūt ar stabilu interneta pieslēgumu un NFC tehnoloģiju, kas pieejama un aktivizēta, lai izmantotu POS telefonā pakalpojumu.
5.4.4. Tirgotājs norāda e-pastu katrai ierīcei, ko tirgotājs plāno izmantot kā tirgotāja ierīci, lietotnē POS telefonā pakalpojuma izmantošanai un/vai Līgumā. Tirgotājs var mainīt šo informāciju (pievienot/dzēst ierīci), nosūtot Maksekeskus rakstisku paziņojumu, kas pēc formas un satura ir Maksekeskus pieņemams. Maksekeskus izvērtē ierosinātās izmaiņas 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Maksekeskus izmaiņas ir pieņemamas, tirgotāja rakstisks paziņojums tiek uzskatīts par līguma sastāvdaļu un Maksekeskus veic nepieciešamās darbības ierosināto izmaiņu ieviešanai. Maksekeskus ir tiesīga atteikties pieņemt ierosinātās izmaiņas, informējot par to tirgotāju.
5.4.5. Tirgotājs sedz izmaksas, kas saistītas ar POS telefonā pakalpojuma ieviešanu un izmantošanu, kā arī nodrošina savietojamu ierīci un interneta pieslēgumu.
5.4.6. Tirgotājam ir jāglabā tirgotāja akreditācijas dati noslēpumā un tie nevienam nav jāatklāj. Tirgotājam ir arī jānodrošina, ka katrā tirgotāja ierīcē ir iestatīta ekrāna bloķēšana un neviena nesankcionēta persona nevar piekļūt nevienai tirgotāja ierīcei. Ja tirgotājs neievēro kādu no šiem pienākumiem, Maksekeskus nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem un/vai bojājumiem, kas radušies tirgotājam un/vai jebkurai trešai personai, un tirgotājs apņemas atlīdzināt visus Maksekeskus un/vai jebkurai citai trešai personai radušos zaudējumus.
5.4.7. Tirgotājam nekavējoties jāinformē Maksekeskus, ja tirgotājam ir pamats aizdomām par nesankcionētu piekļuvi tirgotāja akreditācijas datiem vai tirgotāja ierīcei. Kamēr Maksekeskus nav saņēmusi un apliecinājusi šādu paziņojumu, tā nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem un/vai bojājumiem, kas radušies tirgotājam un/vai trešai personai sakarā ar nesankcionētu piekļuvi tirgotāja akreditācijas datiem vai tirgotāja ierīcei, un tirgotājam jāatlīdzina visus Maksekeskus un/vai jebkurai citai trešai personai radušos zaudējumus.
5.4.8. Tirgotājam ir jāievēro Maksekeskus un/vai POS telefonā izstrādātāja sniegtā lietotāja rokasgrāmata un norādījumi par POS telefonā lietotnes izmantošanu.
5.4.9. Izmantojot POS telefonā pakalpojumu, ir pieejami darījumi tikai EUR valūtā, kas veikti ar Visa vai Mastercard maksājumu kartēm.
5.4.10. Tirgotājam pēc pieprasījuma jāiesniedz kartes lietotājam darījuma kvīts, izmantojot POS telefonā pieejamos līdzekļus pa e-pastu vai skenējot QR kodu.

5.5. Tirgotāja pienākumi:
5.5.1. Vienojoties par POS darījumu ar karti, tirgotājs Primārajā dokumentā skaidri norāda POS darījuma summu un valūtu.
5.5.2. Katrā tirdzniecības vietā un tīmekļa vietnē tirgotājs var pieņemt derīgas kartes, kas tiek uzrādītas saskaņā ar attiecīgajām instrukcijām kā norēķinu veids tikai par tām precēm, kuras atbilst iesniegumā norādītajam attiecīgās tirdzniecības vietas un tīmekļa vietnes uzņēmējdarbības veidam.
5.5.3. Tirgotājs nekavējoties paziņo Maksekeskus par katru gadījumu, kad tirgotājs ir identificējis aizdomīgas darbības ar karti vai tam ir šaubas par kartes darījuma patiesumu (fizisku vai tiešsaistes), un par katru termināļa nelikumīgas izmantošanas gadījumu vai nelikumīgas izmantošanas mēģinājumu.
5.5.4. Tirgotājs apņemas ievērot PCI DSS un Visa un Mastercard drošības prasības maksājumu karšu pieņemšanas gadījumā. Tirgotājam ir atļauts rīkoties ar kredītkaršu datiem tikai stingri saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām, t. i., tirgotājam ir aizliegts rīkoties ar kredītkaršu datiem jebkādā citā veidā, formā un apjomā, lai garantētu karšu datu drošību atbilstīgi PCI DSS.
5.5.5. Tirgotājs, kas izmanto termināli, nodrošina, ka dienas noslēguma procedūra tiek veikta katru dienu, kuras laikā POS darījumi ir veikti ar termināļa starpniecību. POS telefonā dienas noslēguma procedurā notiek automātiski un tirgotājam nav jāveic papildu darbības.
5.5.6. Tirgotājs glabā Primāros dokumentus vismaz 2 (divus) gadus pēc POS darījuma datuma un iesniedz tos Maksekeskus ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc attiecīgā Maksekeksus pieprasījuma saņemšanas dienas.
5.5.7. Kartes datus tirgotājs glabā terminālī un POS telefonā nemainītā formātā līdz attiecīgo datu iesniegšanai Maksekeskus.
5.5.8. Tirgotājs sadarbojas ar Maksekeskus, Visa, MasterCard un karšu pieņemšanas pakalpojuma sniedzēju, pārbaudot jebkurus karšu darījumus vai pārraugot tirgotāju, tirdzniecības vietu un/vai tīmekļa vietni. Pēc pārbaudes vai pārraudzības pieprasījuma saņemšanas no Maksekeskus, Visa, MasterCard vai karšu pieņemšanas pakalpojuma sniedzēja tirgotājs nodrošina, ka attiecīgajai personai ir iespējams veikt tirgotāja, tirdzniecības vietas un tīmekļa vietnes pārbaudi, piekļūt visai nepieciešamajai informācijai, kas saistīta ar darījumiem un tirdzniecības vietu, kā arī nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā sniegt jebkuru citu Maksekeskus, Visa, MasterCard vai karšu pieņemšanas pakalpojuma sniedzēja pieprasīto informāciju. Maksekeskus un uzstādītājs var pārbaudīt, vai tirgotājs atbilst visiem Līguma noteikumiem, kas attiecas uz termināļa izmantošanu.
5.5.9. Tirgotājs nodrošina, ka tirdzniecības vietā un tīmekļa vietnē kartes lietotājam viegli uztveramā veidā ir norādīti attiecīgā dizaina un krāsas Visa un MasterCard grafiskie logotipi (tostarp, bet ne tikai Visa, MasterCard un Maestro grafiskie logotipi – atkarībā no tirdzniecības vietā vai tīmekļa vietnē pieņemto karšu tipa), kas informē par konkrēto karšu pieņemšanu. Tirdzniecības vietā un tīmekļa vietnē izmantotie grafiskie logotipi savā starpā neatšķiras pēc to lieluma un izvietojuma tirdzniecības vietā un tīmekļa vietnē.
5.5.10. Tirgotājam aizliegts:
(1) iekasēt papildu maksu par karšu maksājumiem, izņemot gadījumus, kad šīs maksas iekasēšana ir obligāta, ievērojot piemērojamos normatīvos aktus, vai Maksekeskus ir piekritis iekasēt šādu papildu maksu saskaņā ar karšu organizāciju noteikumiem. Ja papildu maksas iekasēšana ir obligāta piemērojamo normatīvo aktu dēļ, šo papildu maksu iekļauj POS darījuma summā un atsevišķi neiekasē;
(2) noteikt minimālās un maksimālās darījuma summas, kā arī ievietot tirdzniecības vietā un tīmekļa vietnē jebkādus paziņojumus, kuros norādītas šādas summas;
(3) sadalīt kartes darījumu vairākās daļās, lai izvairītos no kartes darījuma pilnvarojuma veikšanas par pilnu summu;
(4) veikt POS darījumus bez kartes fiziskas klātbūtnes tirdzniecības vietā;
(5) pieņemt karti kā maksāšanas līdzekli par esošo saistību refinansēšanu vai dzēšanu vai par biznesa operācijām, ko veic trešā puse;
(6) izsniegt tirdzniecības čeku, vekseli vai citu dokumentu, ko var izmantot turpmākajiem maksājumiem;
(7) izmaksāt skaidru naudu vai organizēt bezskaidras naudas pārvedumu kartes lietotājam, ja nepieciešams atmaksāt kartes lietotājam darījuma summu;
(8) pieprasīt un izmantot kartes lietotāja karti vai ar karti saistīto konta numuru citiem mērķiem, nevis darījumu veikšanai;
(9) atļaut, lai Primārie dokumenti vai cita ar karti vai kartes lietotāju saistīta informācija kļūtu pieejama trešām personām;
(10) uzkrāt informāciju par kartes lietotāju, kartes datiem un jebkādu citu informāciju, kas saistīta ar karšu pieņemšanu un kartes lietotāju ārpus termināļa, POS telefonā, un tīmekļa vietnes, izmantot šo informāciju un izpaust to trešām personām (izņemot gadījumus, kad informācijas sniegšana ir noteikta piemērojamos normatīvajos aktos);
(11) izmanto tādu termināli vai POS telefonā, kas kopē, reģistrē vai citādi saglabā informāciju, kura atrodas kartes magnētiskajā joslā vai mikroshēmā tirgotāja datu apstrādes sistēmās;
(12) atļaut, ka kartes ar termināļu starpniecību un POS telefonā pieņem tādi tirgotāja darbinieki, kuri nav apmācīti pieņemt kartes un nav iepazinušies ar Līgumā norādītajiem tirgotāja pienākumiem un atbildību;
(13) novietot termināli un POS telefonā tā, lai trešās personas bez tirgotāja uzraudzības varētu brīvi piekļūt terminālim, POS telefonā un to izmantot;
(14) uzglabāt kartes PIN kodu, PIN koda bloku, pilnu magnētisko joslu un mikroshēmu (EMV mikroshēmu) datus kopā ar kartes datiem tirgotāja īpašumā vai lietošanā esošajos termināļos un POS telefonā vai jebkurās citās tā īpašumā vai lietošanā esošajās sistēmās (piemēram, videonovērošanas sistēmās, tīmekļa vietnē);
(15) reklāmās, paziņojumos vai jebkādā citā veidā izmantot Visa vai MasterCard nosaukumu vai jebkādu citu informāciju par Visa vai MasterCard (tostarp, bet ne tikai, Visa un MasterCard grafiskos logotipus);
(16) ievietot paziņojumus tīmekļa vietnē un tirdzniecības vietā par to, ka Maksekeskus, Visa, MasterCard vai kartes iegādes pakalpojuma sniedzējs atbalsta vai iesaka tirgotāja piedāvātās preces vai pakalpojumus;
(17) demonstrēt jebkāda veida tendenciozu attieksmi pret karšu lietotājiem atkarībā no kartes lietotāja vai izdevēja identitātes (tostarp, bet ne tikai, dažādas darbības ar dažādu izdevēju izdotām kartēm vai dažādu maksājumu karšu sistēmu kartēm), izņemot gadījumus, kad iepriekš saņemta Maksekeskus rakstiska piekrišana;
(18) kā jebkuras kartes pieņemšanas nosacījumu noteikt prasību kartes lietotājam atteikties no tiesībām apstrīdēt kartes darījumu;
(19) pieņemt un iesniegt apstrādei jebkuru kartes darījumu, par kuru tirgotājs zina vai par kuru tam bija jāzina, ka tas ir krāpniecisks, nelikumīgs vai kuru nav pilnvarojis leģitīmais kartes lietotājs, vai kuru citādi uzskata par nepieņemamu saskaņā ar kartes organizācijas noteikumiem.

6. PIEGĀDE+ PAKALPOJUMS

6.1. Šo Vispārīgo noteikumu ‎6. punktu piemēro tirgotājam, kas ir pasūtījis piegāde+ pakalpojumu ar Maksekeskus starpniecību. Piegāde+ pakalpojums ir piegādes atvieglošanas pakalpojums, ko nodrošina Maksekeskus. Maksekeskus savieno tirgotājus ar sadarbības partneriem (turpmāk “Piegādes partneris”), kurus izvēlējies tirgotājs. Izvēlētais Piegādes partneris veiks faktisko sūtījumu piegādi.
6.2. Piegāde+ pakalpojums ir papildpakalpojums Vispārīgo noteikumu izpratnē.
6.3. Piegāde+ pakalpojumu nodrošina Maksekeskus tīmekļa vietnē uzskaitītie Piegādes partneri. Uz sniegto Piegāde+ pakalpojumu attiecas attiecīgie Piegādes partnera noteiktie pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
6.4. Piegāde+ pakalpojumu tirgotājs var pasūtīt, noslēdzot līgumu ar Maksekeskus. Lai pasūtītu Piegāde+ pakalpojumu, tirgotājam tas ir jāsāk izmantot.
6.5. Piegāde+ pakalpojumu izmanto pircējs, kurš iegādājas preces no tirgotāja tiešsaistes veikala, kas ir noslēdzis līgumu par Piegāde+ pakalpojuma izmantošanu. Piegāde+ pakalpojuma pasūtījuma (turpmāk – “Pasūtījums”) iesniegšana notiek automātiski ar tīmekļa vietnes starpniecību, kad pircējs ir apstiprinājis savu pasūtījumu tīmekļa vietnē, Un pasūtījums tiek pārsūtīts no tirgotāja uz Maksekeskus, saskaņā ar norādījumiem Tehniskās vadlīnijās.
6.6. Piegādes partneris pasūtījuma piegādi izpildīs atbilstoši pasūtījuma datiem.
6.7. Maksekeskus tirgotājam katra mēneša sākumā izraksta rēķinu par iepriekšējā mēnesī Piegādes partnera faktiski veiktajām piegādēm. Maksekeskus un tirgotājs izlīdzina izrakstītā rēķina summu saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem.
6.8. Tirgotājs apliecina, ka apzinās, ka Maksekeskus atvieglo sūtījumu nodrošināšanu, izmantojot Piegādes partnera palīdzību, un pats Maksekeskus nenodrošina faktisko sūtījumu piegādi.
6.9. Visi strīdi par Piegāde+ pakalpojumu risināmi saskaņā ar Līgumu par Piegāde+pakalpojumu un Vispārīgajiem noteikumiem.
6.10. Maksekeskus nav atbildīgs par piegādes kvalitāti, tostarp par jebkādiem bojājumiem, kas radušies Tirgotājam un/vai Pircējam saistībā ar Piegādes+ pakalpojumu. Par sniegto pakalpojuma kvalitāti atbild Piegādes partneris saskaņā ar līgumu, ko noslēdzis Maksekeskus un Piegādes partneris.

7. MAKSAS, SAVSTARPĒJĀS MAKSĀJUMU SAISTĪBAS UN IESKAITA VEIKŠANA

7.1. Saskaņā ar Līgumu uzņēmumam Maksekeskus ir tiesības veikt ieskaitu starp maksātāju samaksātajām darījumu summām un maksām, kas Maksekeskus pienākas par pakalpojuma sniegšanu. Veicot ieskaitu, Maksekeskus apņemas pārskaitīt tirgotājam ieskaita starpības summu Līguma 1.4. punktā norādītajā brīdī.
7.2. Lai atmaksātu maksātājam darījuma summu, tirgotājs nosūta uzņēmumam Maksekeskus atmaksas rīkojumu, un Maksekeskus pārskaita maksātājam atmaksas rīkojumā norādīto summu šādi:
(1) uz maksātāja bankas kontu divu darba dienu laikā, ja darījuma summa ir samaksāta ar Latvijas, Igaunijas, Lietuvas bankas saites maksājumu; (2) ja darījuma summa ir samaksāta ar kredītkartes maksājumu, Maksekeskus līdz nākamajai darba dienai pēc atmaksas rīkojuma saņemšanas pārsūta darījuma summas atmaksas rīkojumu savai partnerbankai.

8. PREČU ZĪMES IZMANTOŠANA

8.1. Līguma darbības laikā Maksekeskus ļauj tirgotājam izmantot preču zīmi Līgumā paredzētajiem mērķiem un saskaņā ar tā noteikumiem (t. i., neekskluzīvu licenci).
8.2. Maksekeskus patur tiesības izmantot preču zīmi un atļaut tās izmantošanu trešām pusēm. Tirgotājam nav tiesību ierobežot vai traucēt uzņēmumam Maksekeskus izmantot preču zīmi.
8.3. Līguma darbības laikā, ievērojot visus tajā noteiktos pienākumus un ierobežojumus, tirgotājam ir tiesības izmantot preču zīmi Līgumā paredzētajam mērķim un saskaņā ar tā noteikumiem, lai iepazīstinātu ar Maksekeskus kā tirgotāja sadarbības partneri un atvieglotu maksātāju piekļuvi maksājumu videi.
8.4. Maksekeskus elektroniski nosūta tirgotājam spēkā esošos dokumentus par preču zīmes izmantošanas obligāto veidu un līdzekļiem, t. i., vizuālās identitātes rokasgrāmatu u. c. Tirgotājam nav tiesību pavairot dokumentus, ko tam ir nosūtījis Maksekeskus.
8.5. Bez Maksekeskus iepriekšējas rakstveida atļaujas tirgotājs nedrīkst nekādā veidā mainīt preču zīmi (tostarp mainīt burtveidolu, pievienot vai noņemot dizaina elementus, tekstu, mainīt krāsas utt.).
8.6. Izmantojot preču zīmi, tirgotājam ir pienākums ievērot Maksekeskus kā preču zīmes īpašnieka tiesības un intereses, tostarp preču zīmes izmantošanas obligāto veidu un līdzekļus, kā arī atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu mazināt preču zīmes vērtību vai kaitēt preču zīmes vai uzņēmuma Maksekeskus reputācijai.
8.7. Tirgotājam ir aizliegts tieši vai netieši jebkurā tiesību sistēmā pieteikt reģistrēšanai preču zīmi, uzņēmuma nosaukumu vai jebkāda simbola domēnu, kas ir identisks vai līdzīgs preču zīmei un ir saistīts ar tirgotāju vai personu, kas rīkojas tirgotāja vārdā, vai palīdzēt trešām pusēm veikt iepriekšminēto reģistrāciju.
8.8. Tirgotājam ir aizliegts izsniegt preču zīmes apakšlicenci vai jebkādā veidā un apjomā nodot tiesības izmantot preču zīmi un preču zīmes dokumentus trešai pusei.
8.9. Ja Maksekeskus Līguma darbības laikā jebkādā veidā maina preču zīmi (tostarp dizainu, vārdisko daļu), Maksekeskus nosūta tirgotājam dokumentāciju par jauno preču zīmi, un tirgotājs apņemas desmit (10) darba dienu laikā nomainīt veco preču zīmi ar jauno.
8.10. Ja tirgotājs pārkāpj kādu Vispārīgo noteikumu 8. punkta apakšpunktos paredzēto pienākumu, Maksekeskus ir tiesības pieprasīt, lai tirgotājs nekavējoties izbeidz pārkāpumu un novērš to. Ja tirgotājs pārkāpj kādu Vispārīgo noteikumu 8.7 punktā paredzēto pienākumu, Maksekeskus ir tiesības pieprasīt, lai reģistrētā preču zīme un/vai domēns bez maksas tiktu pārreģistrēts tā vārdā. Tirgotājs apņemas novērst jebkuru pārkāpumu (tostarp izpildīt iepriekšējā teikumā paredzēto pienākumu) piecu (5) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas no Maksekeskus.
8.11. Tirgotājs apņemas nekavējoties informēt Maksekeskus par trešo pušu prasībām pret tirgotāju par to, kā tirgotājs izmanto preču zīmi, kā arī par trešo pušu izdarītiem preču zīmes tiesību pārkāpumiem, par kuriem jebkādā veidā ir uzzinājis tirgotājs.
8.12. Tirgotājs apņemas dzēst no savām tīmekļa vietnēm (tostarp šīs tīmekļa vietnes) Maksekeskus preču zīmi un visas atsauces uz Maksekeskus un līdz kalendārajai dienai, kas ir pēc dienas, kad beidzas Līguma termiņš, nosūtīt atpakaļ Maksekeskus visu preču zīmes dokumentāciju.

9. PUŠU VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI

9.1. Puses apņemas:
9.1.1. pielikt saprātīgas pūles, lai savstarpēji sadarbotos, ciktāl tas ir nepieciešams Līguma saistību izpildei;
9.1.2. nekavējoties informēt otru Pusi par jebkuru būtisku apstākli vai problēmu, kas ir saistīta ar Līguma izpildi, tostarp pašreizēju vai iespējamu šķērsli, kas liedz Pusei pildīt līgumsaistības;
9.1.3. rīkoties attiecībā pret otru Pusi labā ticībā un pamatojoties uz saprātīguma principu, un izvairīties no jebkāda kaitējuma vai tā nodarīšanas otrai Pusei;
9.1.4. tiklīdz tas ir iespējams, paziņot otrai Pusei par jebkuriem apstākļiem, kas kaitē vai varētu kaitēt Pušu informācijas sistēmām vai Līguma izpildei, kā arī par apstākļiem, kas var būt nepieciešami Pušu tehnisko risinājumu un sistēmu drošai darbībai, uzturēšanai vai kļūdu novēršanai;
9.1.5. nekavējoties informēt otru Pusi pa e-pastu un, ja iespējams, arī pa tālruni par jebkuriem apstākļiem, kas kavē darījumu izpildi.

10. PERSONAS DATU APSTRĀDE

10.1. Maksekeskus apstrādā Personas datus Pakalpojuma sniegšanai un Līgumā noteikto saistību izpildei.
10.2. Tirgotājs ir pārraugs, un Maksekeskus ir Personas datu apstrādātājs.
10.3. Ņemot vērā, ka katrs Maksātājs ir Tirgotāja klients, un Maksekeskus neizveido klientu attiecības ar nevienu Maksātāju, Tirgotāja pienākums ir nodrošināt pareizu piekrišanu vai jebkādu citu likumīgu pamatojumu attiecībā uz katru Maksātāju pirms Maksātājs ienāk Maksātāja maksājumu vidē, kas ļauj Maksekeskus apstrādāt Maksātāja personas datus Pakalpojuma sniegšanai un Līgumā paredzēto saistību izpildei. Parakstot Līgumu, Tirgotājs apstiprina, ka tam ir atbilstoša Maksātāja piekrišana vai cits likumīgs pamats, lai apstrādātu Maksātāja personas datu apstrādi.
10.4. Ņemot vērā arī to, ka katrs Tirgotāja pārstāvis ir komersanta izraudzīta persona, sazinoties ar Maksekeskus, Tirgotāja pienākums ir nodrošināt pienācīgu piekrišanu vai jebkādu citu likumīgu pamatu attiecībā uz katru Tirgotāja pārstāvi, pirms Maksekeskus tiek sniegti Tirgotāja pārstāvja personas dati, kas ļauj Maksekeskus apstrādāt Tirgotāja pārstāvja personas datus Pakalpojuma sniegšanai un Līgumā paredzēto saistību izpildi. Parakstot Līgumu, Tirgotājs apstiprina, ka tam ir Tirgotāja pārstāvja piekrišana vai cits juridiskais pamats Tirgotāja pārstāvja personas datu apstrādei.
10.5. Tirgotājs apliecina, ka apzinās, ka Maksekeskus noslēdz Līgumu un sniedz Tirgotājam Pakalpojumu un izpilda citus no Līguma izrietošos pienākumus, pamatojoties uz Tirgotāja apstiprinājumiem, kas minēti Vispārīgo darījumu noteikumu 10.3. un 10.4. punktā.
10.6. Maksekeskus apstrādātie Maksātāja personas dati, cita starpā, var ietvert šādus personas datus: vārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, personu apliecinoša dokumenta datus, maksājumu kartes datus, norēķinu konta datus, atrašanās vietas iestatījumus.
10.7. Maksekeskus apstrādātie Tirgotāja personas dati, cita starpā, var ietvert šādus personas datus: vārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, personu apliecinoša dokumenta datus, atrašanās vietas iestatījumus.
10.8. Maksekeskus apņemas:
10.8.1. apstrādāt personas datus tikai Līgumā norādītajiem mērķiem (ieskaitot Vispārējos noteikumus). Apstrāde šādos nolūkos tiek uzskatīta par Tirgotāja dokumentētiem norādījumiem personas datu apstrādei;
10.8.2. Nodrošināt personas datus konfidencialitāti un publicēt, un nosūtīt personas datus tikai personām, kas norādītas Vispārējos noteikumos. Maksekeskus ir tiesīgs publicēt un nosūtīt personas datus Maksekeskus darbiniekiem, Maksekeskus grupai piederošam uzņēmumam, kredītiestādēm un maksājošām iestādēm, kas ir Maksekeskus sadarbības partneri pakalpojuma sniegšanai, papildu pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz maksātāja pieprasītos papildu pakalpojumus, juridiskiem konsultantiem un Maksekeskus revidentam, Maksekeskus uzraudzības iestādei. Attiecībā uz minētajām personām konfidencialitātes prasības piemēro saskaņā ar likumu vai to piemēro Maksekeskus;
10.8.3. veicot atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību saskaņā ar Vispārējās regulas 32. pantu;
10.8.4. ievērojot Vispārējās regulas 28. panta 2. un 4. punktā izklāstītos nosacījumus par cita apstrādātāja iesaistīšanu. Parakstot Līgumu, tirgotājs atļauj Maksekeskus iekļaut apstrādātājus, kas nepieciešami papildu pakalpojumu un pakalpojumu sniegšanai;
10.8.5. palīdzēt tirgotājam, cik vien iespējams, pienācīgā mērā atbildēt uz maksātāja un/vai tirgotāja pārstāvja prasībām, kas uzskaitītas Vispārējās regulas III nodaļā;
10.8.6. palīdzēt tirgotājam pēc iespējas izpildīt Vispārējās regulas 32. līdz 36. pantā noteiktos pienākumus;
10.8.7. uzglabāt personas datus tik ilgi, kamēr personas datu uzglabāšana ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai, līguma izpildei, prasības iesniegšanai vai atbildei uz prasību, kas iesniegta saskaņā ar Līgumu, un nodrošināt šī pienākuma ievērošanu atbilstoši tiesību aktiem. Pēc uzglabāšanas perioda beigām Maksekeskus dzēš attiecīgos personas datus.
10.8.8. atklāt tirgotājam informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu atbilstību Vispārējās regulas 28. pantā noteiktajām saistībām;
10.8.9. ļaut tirgotājam vai tirgotāja pilnvarotajam revidentam veikt revīzijas un pārbaudes saistībā ar personas datu apstrādi tādā veidā un tādā mērā, kas neuzliek nepamatotu slogu Maksekeskus, nepārkāpj citu personu tiesības attiecībā uz viņu personas datu aizsardzību, kā arī neizpauž Maksekeskus komercnoslēpumus.
10.9. Tirgotājam ir šādas tiesības un pienākumi saistībā ar personas datiem:
10.9.1. tiesības noteikt Personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus;
10.9.2. pienākums īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību;
10.9.3. pienākums atrisināt pieprasījumus, kas iesniegti saistībā ar Personas datiem, ņemot vērā Vispārīgo noteikumu 10.8.5. punkta noteikumus.
10.10. Tirgotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru Maksekeskus iesniegto prasību pienācīgu izpildi, jo Maksekeskus apstrādā maksātāja un/vai tirgotāja pārstāvja personas datus, kas nav devis piekrišanu personas datu apstrādei vai ir atteicies no piekrišanas, vai nav cita juridiskā pamata personas datu apstrādei. Tirgotājs apņemas atlīdzināt Maksekeskus visus zaudējumus, kas Maksekeskus radušies saistībā ar jebkuras iepriekšminētās prasības iesniegšanu.
10.11. Izpildot Līgumu, Puses apņemas ievērot prasības, kas izriet no Igaunijā spēkā esošajiem tiesību aktiem (ieskaitot Vispārējo regulu) par personas datu apstrādi.

11. PIENĀKUMS SAGLABĀT INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTI

11.1. Pusēm ir pienākums visā Līguma darbības laikā un nenoteiktu laiku pēc tā termiņa beigām saglabāt otras Puses konfidenciālo informāciju. Konfidenciālā informācija ir jebkura informācija, kas attiecas uz darījumu darbību, komerciāla un tehniska informācija (tostarp par finansiālo un ekonomisko stāvokli, darbības plāniem, cenu veidošanu un citiem aspektiem), kas ir saistīta ar kādu no Pusēm un kuru Puse tieši vai netieši, mutvārdos vai rakstveidā, vai kādā citā veidā pirms vai pēc Līguma parakstīšanas ir saņēmusi no otras Puses saistībā ar Līguma izpildi un kas nav publiski pieejama, un ko var pamatoti uzskatīt par tādu, kuras konfidencialitāti būtu ieinteresēta saglabāt otra Puse.
11.2. Puses apņemas nodrošināt, ka:
11.2.1. tās izmanto konfidenciālo informāciju tikai saistībā ar to savu pienākumu izpildi, kas izriet no Līguma. Konfidenciālās informācijas izmantošana jebkādiem citiem nolūkiem var notikt tikai ar otras Puses iepriekšēju rakstveida piekrišanu.
11.2.2. tās paturēs Konfidenciālo informāciju noslēpumā un nekādā veidā neizpaudīs to trešām pusēm vai sabiedrībai bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas;
11.2.3. tās veiks visus saprātīgos piesardzības pasākumus, lai nepieļautu konfidenciālās informācijas izpaušanu trešai pusei vai sabiedrībai savas darbības vai bezdarbības dēļ;
11.3. Puses var izpaust konfidenciālo informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, ja izpaušanas pienākums izriet no tiesību aktiem. Ja Pusei saskaņā ar likumu ir pienākums atklāt Konfidenciālu informāciju, tā, ja iespējams, saprātīgā termiņā apņemas par šādas informācijas izpaušanu rakstveidā informēt otru Pusi, norādot attiecīgo pienākumu izpaust informāciju un apjomu, cik lielā mērā šī informācija ir izpausta, un vienmēr apņemas atklāt attiecīgo informāciju obligātajā minimālajā apjomā un, ja iespējams, vispārīgā veidā ar norādi „konfidentsiaalne” („Konfidenciāls”).
11.4. Šajā Līgumā konfidenciālās informācijas izpaušanas aizliegums neattiecas uz „trešām pusēm” un šīs personas nav a) Pušu darbinieki un citas ar Līguma izpildi saistītas personas ar nosacījumu, ka konfidenciālā informācija tiek izpausta tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešams Līguma izpildei un Puses nodrošina, ka minētās personas saglabā konfidenciālo informāciju; un b) Pušu revidenti, juridiskie konsultanti un bankas, kam ir saistošs konfidencialitātes pienākums.
11.5. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru, ja konfidenciālā informācija tiek vai varētu būt nodota personai, kurai nav uz to tiesību. Šā punkta noteikumi nekādā veidā neierobežo atbildību par Līguma pārkāpumu.
11.6. Līgums un tā noteikumi ir konfidenciāli un saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 11. punktu uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

12. PUŠU ATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

12.1. Puses ir atbildīgas par uzņemto saistību neievērošanu vai pienācīgu neizpildi Līgumā un Igaunijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
12.2. Tirgotājs izpilda visus maksātāju iesniegtos atpakaļ atdošanas pieprasījumus un ir pilnībā un vienpersoniski atbildīgs par visiem iespējamiem prasījumiem saistībā ar darījuma summas samaksu.
12.3. Tirgotājs atlīdzina Maksekeskus visus izdevumus un zaudējumus, kas Maksekeskus radušies saistībā ar tirdzniecības vietu, darījumiem, sūdzībām un citām ar karšu pieņemšanu saistītām problēmām, tostarp, bet ne tikai:
12.3.1. visiem maksājumiem, ko Visa un MasterCard pieprasa saistībā ar tirgotāju un tirdzniecības vietu;
12.3.2. jebkuriem maksājumiem visos gadījumos, kad emitents iesniedz pamatotu sūdzību, apstrīdot darījumu karšu organizācijas noteikumos noteiktajos gadījumos (t.i., kartes lietotājs ir atteicies no darījuma, darījums ir krāpniecisks, kartes lietotājs nav saņēmis darījuma ietvaros iegādātās preces vai pakalpojumus utt.);
12.3.3. Maksekeskus zaudējumiem un izdevumiem, ja tirgotājs izmanto termināli tādu pakalpojumu sniegšanai vai preču pārdošanai, kas neatbilst iesniegumā norādītajam tirgotāja uzņēmējdarbības veidam;
12.3.4. zaudējumiem un izdevumiem, kas saistīti ar termināļa sabojāšanu, iznīcināšanu, zādzību, nolaupīšanu vai cita veida nozaudēšanu vai bojāta termināļa marķējuma atjaunošanu;
12.3.5. visiem maksājumiem, ko uzstādītājs pieprasa par to, ka tirgotājs nav izpildījis vai nepietiekami izpildījis savas saistības attiecībā uz termināļa uzstādīšanu tirdzniecības vietā, un ko tirgotājs saņem no uzstādītāja saskaņā ar Līgumu, tā pieņemšanu no uzstādītāja, kā arī izmantošanu un piegādi uzstādītājam;
12.3.6. jebkādām prasībām starp tirgotāju un kartes lietotājiem.
12.4. Uzņēmumam Maksekeskus nav un nerodas nekādas saistības pret maksātājiem, tostarp, bet ne tikai, attiecībā uz preču defektiem un neatbilstīgu piegādi. Saņemot attiecīgu prasību no maksātāja, Maksekeskus to nekavējoties pārsūta izpildei tirgotājam. Tirgotājs apņemas atlīdzināt uzņēmumam Maksekeskus visus izdevumus un zaudējumus, kas tam ir radušies saistībā ar izdevumiem, kuri izriet no maksātāju iespējamām prasībām.
12.5. Tirgotājs uzņemas atbildību par kredītrisku, t. i., atbildību par to, ka maksātājs nesamaksās nepieciešamo darījuma summu vai būs jāmaksā kompensācijas, vai jāveic maksājumi maksātājam saistībā ar darījuma summas samaksu vai atteikšanos to samaksāt.
12.6. Tirgotājs apņemas atlīdzināt uzņēmumam Maksekeskus visus izdevumus, kas tam ir radušies saistībā ar maksātāju atmaksas pieprasījumiem, tostarp ar jebkuriem strīdiem vai nesaskaņām starp tirgotāju un maksātāju (tā dēvētā maksājumu atmaksa). Sūdzību process saistībā ar kartēm apmaksātajiem darījumiem ir šāds:
12.6.1. Par katru saņemto sūdzību Maksekeskus paziņo tirgotājam, sniedzot informāciju tirgotāja kontaktpersonai un pieprasot iesniegt Primāros dokumentus.
12.6.2. 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad tirgotājs ir saņēmis Maksekeskus paziņojumu par sūdzību, tas vai nu atzīst sūdzību par pamatotu un attiecīgi informē Maksekeskus, vai arī noraida sūdzību, iesniedzot Maksekeskus tā pieprasītos Primāros dokumentus un tirgotāja rakstveida paskaidrojumu.
12.6.3. Ja tirgotājs noteiktajā termiņā neiesniedz Maksekeskus pieprasītos Primāros dokumentus un tirgotāja rakstveida paskaidrojumu, Maksekeskus var pieņemt, ka tirgotājs ir atzinis attiecīgo sūdzību par pamatotu.
12.6.4. Tirgotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā pēc tam, kad tas ir saņēmis Maksekeskus paziņojumu par sūdzību, samaksā Maksekeskus to darījumu summas, par kuriem ir saņemtas sūdzības, kā arī sedz visus pārējos izdevumus, kas saistīti ar saņemtajām sūdzībām un to apstrīdēšanu.
12.7. Tirgotāja atbildība saistībā ar krāpšanu ar kredītkartēm tiek izslēgta attiecībā uz darījumiem, par kuriem tirgotājs ir izteicis vēlmi uzņēmumam Maksekeskus ieviest 3-D Secure funkcionalitāti, un Maksekeskus uzņemas pilnu atbildību par izdevumiem un prasībām, kas izriet no minētajiem darījumiem.
12.8. Tirgotājam nav tiesību celt jebkādas prasības pret Maksekeskus par zaudējumu atlīdzināšanu vai citus prasījumus saistībā ar kļūdainu darījuma rīkojumu un tādējādi arī par to, ka maksātājs ir samaksājis nepareizu darījuma summu.
12.9. Puses vienojas, ka uzņēmums Maksekeskus ir atbildīgs vienīgi par pakalpojuma sniegšanu atbilstoši Līguma noteikumiem. Maksekeskus nekādā veidā vai apjomā nav atbildīgs par tirgotāja vai trešās personas negūto peļņu. Ja tirgotājs nodrošina Kredītkartes datus stingrā saskaņā ar Tehniskajām vadlīnijām, tad Maksekeksus uzņemas atbildību par kartes īpašnieka datu drošību, ievērojot PCI DSS, Visa un Mastercard drošības prasības.
12.10. Līguma pārkāpums ir attaisnojams un Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šo līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās ir pārkāpušas Līgumu nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara ir jebkurš apstāklis, ko Puses nav varējušas kontrolēt un kuru vai kura sekas Līguma slēgšanas brīdī Puses nevarēja saprātīgi paredzēt, ņemt vērā, pārvarēt vai izvairīties no tām. Cita starpā nepārvarama vara iekļauj kredītiestādes pieļautos naudas summu pārskaitīšanas kavējumus. Ja nepārvaramas varas ietekme ir īslaicīga, saistību neizpilde ir attaisnojama tikai tik ilgi, kamēr nepārvaramā vara kavē to izpildīt. Pusei, kura nepilda saistības nepārvaramas varas dēļ, ir pienākums nekavējoties paziņot otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļiem.
12.11. Ja tiek aizkavēta no Līguma izrietošas monetārās saistības izpilde, Pusei, kura ir tiesīga saņemt maksājumu, ir tiesības pieprasīt otrai Pusei nokavējuma procentus nulle komats nulle piecu procentu (0,05%) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma kalendāro dienu no pārkāpuma brīža līdz laikā nesamaksātās summas pilnīgai samaksai.

13. PAZIŅOJUMI

13.1. Ja Līgumā nav noteikts citādi, sarakste starp Pusēm notiek, izmantojot Līgumā minēto kontaktinformāciju, adresējot to norādītajai kontaktpersonai.
13.2. Paziņojumus nosūta rakstveidā reproducējamā formā vai rakstveidā. Ja Līgumā ir paredzēta paziņojuma rakstveida forma, paziņojums ir jānosūta rakstveidā.
13.3. Visus paziņojumus saistībā ar Līgumu nosūta ar kurjerpastu, parasto pastu vai pa epastu latviešu valodā. Ar kurjerpastu nosūtītu paziņojumu uzskata par nosūtītu tad, kad tas ir piegādāts adresātam. Pa pastu nosūtītu paziņojumu uzskata par nosūtītu tad, kad pēc paziņojuma nodošanas pasta nodaļā ir pagājušas trīs (3) darba dienas. Pa e-pastu sniegtu paziņojumu uzskata par nosūtītu nākamajā darba dienā.
13.4. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par jebkādām izmaiņām attiecībā uz Līgumā norādītajām kontaktpersonām vai kontaktinformāciju. Tirgotājs papildus apņemas nekavējoties paziņot Maksekeskus par jebkurām izmaiņām Iesniegumā sniegtajā informācijā.

14. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

14.1. Līgums stājas spēkā tā 1.5.1. punktā norādītajā datumā un ir spēkā līdz Līguma 1.5.2. punktā norādītajam datumam.
14.2. Līguma grozīšana. Līgumu var grozīt, Pusēm vienojoties rakstveidā, ja vien Līgumā nav paredzēts citādi. Puse, kura saņem no otras Puses priekšlikumu grozīt vai papildināt Līgumu, apņemas rakstveidā atbildēt desmit (10) darba dienu laikā no priekšlikuma saņemšanas. Līguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad attiecīgu vienošanos ir parakstījuši Pušu atbilstīgi pilnvaroti pārstāvji.
14.3. Uzņēmuma Maksekeskus vienpusējās grozījumu izdarīšanas tiesības. Uzņēmumam Maksekeskus ir tiesības vienpusēji grozīt Līgumu, Vispārīgos noteikumus, cenrādi un/vai Tehniskās vadlīnijas („grozāmais dokuments”) vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms grozījuma stāšanās spēkā, paziņojot par izmaiņām tirgotāja kontaktpersonai rakstveidā reproducējamā formā. Gadījumā, ja Tirgotājs nepiekrīt grozītā dokumenta grozījumam, Tirgotājam ir tiesības vienpusēji atcelt Līgumu, rakstiski informējot Maksekeskus par to trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad Maksekeskus ir paziņojis Tirgotājam par grozāmā dokumenta grozījumiem. Ja tirgotājs nav atcēlis Līgumu minētajā termiņā, tiek uzskatīts, ka tirgotājs ir pilnībā akceptējis grozāmā dokumenta grozījumus.
14.4. Pakalpojuma izbeigšana. Maksekeskus vienpusēji izbeidz tīmekļa vietnes statusu „aktīvs”, ja 12 (divpadsmit) mēnešu periodā ar tīmekļa vietnes vai termināļa starpniecību nav pabeigts neviens darījums.
14.5. Automātiskā līguma izbeigšana. Līgums tiek uzskatīts par automātiski izbeigtu gadījumā, ja nevienai tirgotāja tīmekļa vietnei statuss nav “aktīvs” 6 (sešu) mēnešu periodā.
14.6. Līguma atcelšana.
14.6.1. Pusei ir tiesības atcelt Līgumu saskaņā ar parasto kārtību, vismaz divus (2) mēnešus iepriekš, paziņojot otrai Pusei par vēlmi to darīt.
14.6.2. Pusēm ir tiesības atcelt Līgumu ārkārtas apstākļu dēļ, pamatojoties uz Saistību tiesību likumā un šajā Vispārīgo noteikumu iedaļā paredzētajiem iemesliem. Lai atceltu Līgumu ārkārtīgi, anulējošā Puse iesniedz rakstisku atcelšanas paziņojumu otrai Pusei.
14.6.3. Uzņēmumam Maksekeskus ir tiesības atcelt Līgumu ārkārtas apstākļu dēļ, iepriekš par to nebrīdinot, ja cita starpā 1) tirgotājs ir sniedzis Maksekeskus nepareizus datus un/vai informāciju; vai 2) tirgotājs maina tīmekļa vietnes domēna adresi; vai 3) tirgotājs nodod tīmekļa vietni izmantošanai trešai pusei neatkarīgi no šādas nodošanas juridiskā pamata un veida; vai (4) tirgotājs neievēro tirgotājiem piemērojamās prasības, kas noteiktas Maksekeskus tīmekļa vietnē un/vai Līgumā; 5) tirgotājs iesaistās nelikumīgā vai krāpnieciskā darbībā vai tādā darbībā, kas var nodarīt kaitējumu jebkurai maksājumu sistēmai; 6) tirgotājs, tā akcionāri, faktiskais īpašnieks un/vai kāds no tā pārstāvjiem tiek pakļauts jebkādām sankcijām (iekšzemes vai starptautiskajām).

15. PUŠU DARBĪBAS, BEIDZOTIES LĪGUMA TERMIŅAM

15.1. Līguma atcelšanas vai termiņa izbeigšanās gadījumā neatkarīgi no pamata Puses rīkojas, kā paredzēts Vispārīgo noteikumu 15. punktā.
15.2. Beidzoties Līguma termiņam, paliek spēkā tie Līguma noteikumi, kas pēc savas būtības nosaka Pušu tiesības un pienākumus pēc Līguma termiņa beigām vai izbeigšanas. Tas cita starpā attiecas uz Līguma noteikumiem, kas reglamentē Pušu maksājumu saistības, kuras izriet no darbībām un darījumiem pirms Līguma termiņa beigām, Pušu pienākumu saglabāt konfidenciālo informāciju, Pušu atbildību, strīdu atrisināšanu starp Pusēm, kā arī šā Līguma 15. punktā paredzētās tiesības un pienākumus.
15.3. Izbeidzot Līgumu, Puses var sīkāk vienoties par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu, tostarp Pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību pēc Līguma termiņa izbeigšanās.

16. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

16.1. Uzņēmums Maksekeskus ir izskaidrojis tirgotājam un, parakstot Līgumu, tirgotājs ir piekritis, ka, pamatojoties uz to, ka Maksekeskus ir iekļauts to personu sarakstā, kam ir spēkā esoša maksājumu iestādes licence, Igaunijas finanšu uzraudzības iestādei ir tiesības pārraudzīt Maksekeskus darbību un visu līgumslēdzēju pušu darbību, kas ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu un Līguma izpildi.
16.2. Līgums iekļauj visas Pušu vienošanās attiecībā uz tā priekšmetu un no spēkā stāšanās brīža aizstāj visas iepriekšējās mutvārdu un rakstveida vienošanās starp Pusēm attiecībā uz šo Līgumu.
16.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem izrādās daļēji vai pilnībā spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu vai visa Līguma spēkā esamību, ja vien konkrētā noteikuma spēkā neesamības rezultātā Puses nezaudē interesi pildīt Līgumu vai spēkā neesošais noteikums nerada tādas būtiskas izmaiņas, ka pārējo noteikumu turpmākā spēkā esamība būtu acīmredzami nepamatota. Šādā gadījumā Puses apņemas kopīgi rīkoties, lai aizstātu spēkā neesošo Līguma noteikumu ar tādu spēkā esošu noteikumu, kas atbilst Līgumam piemērojamajiem tiesību aktiem un pēc iespējas labāk atbilst Pušu sākotnējam nodomam.
16.4. Līguma Pielikumi ir tā neatņemama daļa. Pielikumu noteikumus piemēro tad, ja pastāv pretruna starp Līgumu un tā pielikumiem.
16.5. Ja Līgumā nav norādīts citādi, neviena Puse nevar bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas cedēt vai atkārtoti piešķirt trešām pusēm no Līguma izrietošās tiesības un pienākumus, vai veikt darbības, kuru rezultātā tiesības vai pienākumi varētu tikt nodoti, pamatojoties uz tiesību aktiem (tostarp uzņēmuma nodošanas laikā).
16.6. Līgums un tā noteikumi ir konfidenciāli un Pusēm nav tiesību atklāt šā Līguma saturu bez otras Puses rakstveida piekrišanas. Tomēr iepriekš minētais neietekmē Pušu tiesības izpaust tādu konfidenciālo informāciju, kas ir jāizpauž saskaņā ar tiesību aktiem, nedz arī tiesības izpaust konfidenciālo informāciju kredītiestādēm un finanšu iestādēm, revidentiem, advokātiem un citiem profesionāliem konsultantiem, kam ir saistošs konfidencialitātes ievērošanas pienākums.
16.7. Šim Līgumam piemēro Igaunijas Republikas tiesību aktus.
16.8. Visus strīdus, kas izriet no šā Līguma vai ir ar to saistīti, Puses apņemas mēģināt atrisināt sarunu ceļā. Strīdus, kurus nav izdevies atrisināt sarunu ceļā, izšķir Harju apriņķa tiesa.