Paziņojums par personas datu aizsardzību SoftPOS pakalpojumam

Spēkā no 08.08.2023

Kas apstrādā manus personas datus?

Personas datu pārzinis ir Maksekeskus AS (Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunija, reģistrācijas numurs: 12268475) un/vai tās filiāle Latvijā atkarībā no jūsu atrašanās vietas valsts (“Maksekeskus”).

Kādi personas dati un kādam nolūkam tiek apstrādāti?

Mēs apstrādāsim jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu maksājuma kvīti uz jūsu norādīto e-pasta adresi.

Kāds ir manu personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamība sniegt jums jūsu pieprasīto pakalpojumu (Vispārējās datu apstrādes regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Kam mani personas dati tiks izpausti?

Mēs varam izpaust jūsu personas datus personām, kuras tieši vai netieši piedalās pakalpojumu sniegšanā jums, un šo personu ‑apakšuzņēmējiem (piemēram, maksājumu lietojumprogrammas nodrošinātājam un tā apakšuzņēmējiem, kas nodrošina tehnisko atbalstu).

Ja personas datu apstrādi Maksekeskus uzdevumā veic trešā persona, mēs piesaistām tikai tādas trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai apstrāde atbilstu Vispārējās datu aizsardzības regulas un piemērojamo tiesību aktu prasībām un tiktu nodrošināta jūsu tiesību aizsardzība.

Apstrādes darbības, ko veic apstrādātāji ‑(trešās personas), vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši nosacījumi, par kuriem vienojusies Maksekeskus un šāds apstrādātājs.

Vai manus personas datus var nodot ārpus Eiropas?

Nē, mēs uzglabājam un apstrādājam jūsu personas datus serveros Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā (ES/EEZ).

Cik ilgi mani personas dati tiks glabāti?

Jūsu e-pasta adrese tiks glabāta 1 mēnesi.

Kādas ir manas tiesības?

Mēs vienmēr gādājam par visu no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošo personas tiesību īstenošanas nodrošināšanu. Jums ir:

 • Piekļuves tiesības (VDAR 15. pants). Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko Maksekeskus apstrādā. Pēc jūsu pieprasījuma mēs:
  – apstiprinām, vai ar jums saistīti personas dati tiek apstrādāti, un sniedzam informāciju par apstrādes nolūkiem, attiecīgo personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam personas dati tiek izpausti;
  – informējam jūs par apstrādē esošiem personas datiem un pieejamo informāciju par to avotiem;
  – sniedzam jums informāciju par jūsu personas datu automatizētas apstrādes loģiku, ja lēmumi tiek pieņemti automatizēti.
 • Tiesības labot (VDAR 16. pants). Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam neprecīzus vai nepilnīgus jūsu personas datos, ko mēs apstrādājam;
 • Tiesības uz dzēšanu (VDAR 17. pants). Jums ir tiesības pieprasīt apstrādāto personas datu dzēšanu, ja:
  – personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie tika iegūti;
  – jūs esat atsaucis savu piekrišanu, ja personas datu apstrāde ir notikusi tikai uz jūsu piekrišanas pamata;
  – jūs esat iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu un nav svarīgāka leģitīma pamata apstrādes veikšanai, vai jūs esat iebildis pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem;
  – mums nav tiesiska pamata veikt jūsu personas datu apstrādi;
  – personas dati ir dzēšami juridiska pienākuma izpildei.
 • Tiesības ierobežot apstrādi (VDAR 18. pants). Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu turpmākas apstrādes ierobežošanu, ja:
  – jūs apstrīdat savu personas datu pareizību;
  – jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga;
  – jūs iebilstat pret personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu – līdz brīdim, kad tiks noteikts, vai mūsu leģitīmās intereses veikt personas datu apstrādi ir svarīgākas par jūsu interesēm.
 • Tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants). Jums ir tiesības saņemt apstrādātos personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī tiesības nosūtīt personas datus citam datu pārzinim.‑ Šādas tiesības jums ir attiecībā uz jūsu personas datiem, ko mēs esam ieguvuši no jums un apstrādājam uz jūsu dotas piekrišanas pamata vai līguma izpildes nolūkos, vai apstrādājam automātiski;
 • Tiesības iebilst (VDAR 21. pants). Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja apstrādes tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmas intereses vai sabiedrības intereses. Saņemot no jums šādu pieprasījumu, mums vai nu jāpārtrauc jūsu personas datu apstrāde vai jāsniedz jums rakstiska atbilde, paskaidrojot iemeslus jūsu pieprasījuma noraidīšanai. Tāpat mēs varam turpināt jūsu personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams mūsu juridisko prasījumu celšanai, izpildei vai aizstāvībai;
 • Tiesības iesniegt sūdzību. Tāpat jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei:
  – Igaunijā — Datu aizsardzības inspekcijai (tīmekļa vietne: aki.ee);
  – Latvijā — Datu valsts inspekcijai (tīmekļa vietne: http://www.dvi.gov.lv/lv/).
  – Lietuvā — Valsts Datu aizsardzības inspekcijai (tīmekļa vietne: ada.lt).

Kontaktinformācija papildu jautājumu gadījumā

 Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs apstrādājam klientu personas datus maksājumu pakalpojumu sniegšanai, lūdzam iepazīsties ar Maksekeskus Privātuma politiku mūsu tīmekļa vietnē:

– Igaunijā — maksekeskus.ee/andmekaitsetingimused/
– Latvijā — makecommerce.lv/privatuma-politika/
– Lietuvā — makecommerce.lt/bendrosios-salygos-ir-privatumo-politika/

Ja vēlaties izmantot kādas savas tiesības, aicinām jūs sazināties ar mums pa tālruni:

– Igaunijā —  +372 58875115
– Latvijā —+371 25189718
– Lietuvā — +370 65550064

e-pastu: dpo@maksekeskus.ee

Kontaktinformācija par visiem ar privātumu saistītiem jautājumiem ir šāda:

 • Datu aizsardzības speciālists dpo@maksekeskus.ee